top of page

FPFP Internasionale Verkoopsagentskap Handel in beskermingsprodukte en aanvullende dienste

AGB-Bild.jpg

INHOUDSOPGAWE

–––––––––––––––––––

1. Omvang

2. Kontraksluiting

3. Reg van onttrekking

4. Pryse en betalingsvoorwaardes

5. Bepalings van aflewering en versending

6. Titelvoorbehoud

7. Aanspreeklikheid vir gebreke (waarborg)

8. Gebruik promosiebewyse

9. Toepaslike reg

10. Alternatiewe geskilbeslegting

 

 

1) Omvang

1.1 Hierdie Algemene Bepalings en Voorwaardes (hierna "GTC") van Oliver Heindl, handel dryf onder "FPFP International" (hierna "Verkoper"), is van toepassing op alle kontrakte vir die lewering van goedere wat 'n verbruiker of entrepreneur (hierna "Klant") sluit met die Verkoper met betrekking tot die goedere wat deur die verkoper in sy aanlynwinkel aangebied word. Die insluiting van die kliënt se eie voorwaardes word hiermee weerspreek, tensy iets anders ooreengekom is.

1.2 'n Verbruiker in die betekenis van hierdie Algemene Bepalings en Voorwaardes is enige natuurlike persoon wat 'n wettige transaksie aangaan vir doeleindes wat hoofsaaklik nie kommersieel of selfstandig is nie.

1.3 Entrepreneur in die betekenis van hierdie AVV is 'n natuurlike of regspersoon of 'n vennootskap met regsbevoegdheid wat, wanneer 'n regstransaksie beklink word, optree in die uitoefening van hul kommersiële of onafhanklike professionele aktiwiteit.

 

2) Kontraksluiting

2.1 Die produkbeskrywings vervat in die verkoper se aanlynwinkel verteenwoordig nie bindende aanbiedinge aan die kant van die verkoper nie, maar dien om die kliënt in staat te stel om 'n bindende aanbod in te dien.

2.2 Die kliënt kan die aanbod indien via die aanlyn bestelvorm wat in die verkoper se aanlyn winkel geïntegreer is. Nadat die geselekteerde goedere in die virtuele inkopiemandjie geplaas is en deur die elektroniese bestelproses gegaan het, dien die kliënt 'n wetlik bindende kontrakaanbod in met betrekking tot die goedere vervat in die inkopiemandjie deur op die knoppie te klik wat die bestelproses afsluit. Verder kan die kliënt ook die aanbod per telefoon, faks, e-pos of aanlyn kontakvorm aan die verkoper indien.

2.3 Die verkoper kan die kliënt se aanbod binne vyf dae aanvaar,

- deur aan die kliënt 'n skriftelike bestellingbevestiging of 'n bestellingbevestiging in teksvorm (faks of e-pos) te stuur, waardeur ontvangs van die bestellingbevestiging deur die kliënt deurslaggewend is, of

- deur die bestelde goedere aan die klant te lewer, waardeur ontvangs van die goedere deur die klant deurslaggewend is, of

- deur die kliënt te vra om te betaal nadat hy sy bestelling geplaas het.

Indien daar verskeie van die bogenoemde alternatiewe is, word die kontrak gesluit op die tydstip waarop een van die bogenoemde alternatiewe eerste plaasvind. Die tydperk vir die aanvaarding van die aanbod begin op die dag nadat die kliënt die aanbod gestuur het en eindig aan die einde van die vyfde dag na die versending van die aanbod. Indien die verkoper nie die kliënt se aanbod binne die voormelde tydperk aanvaar nie, word dit geag 'n verwerping van die aanbod te wees met die gevolg dat die kliënt nie meer gebonde is aan sy verklaring van voorneme nie.

2.4 As jy 'n betaalmetode kies wat deur PayPal aangebied word, sal die betaling verwerk word via die betaaldiensverskaffer PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal" ), onder die geldigheid van PayPal - Gebruiksvoorwaardes, beskikbaar by https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien die kliënt nie 'n PayPal-rekening het nie - onder die voorwaardes vir betalings sonder 'n PayPal-rekening, kan besigtig word by https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. As die kliënt betaal met 'n betaalmetode wat deur PayPal aangebied word wat in die aanlyn bestelproses gekies kan word, verklaar die verkoper reeds aanvaarding van die kliënt se aanbod op die tydstip waarop die kliënt op die knoppie klik wat die bestelproses afsluit.

2.5 Wanneer 'n aanbod via die verkoper se aanlyn bestelvorm ingedien word, word die kontrakteks deur die verkoper gestoor na die sluiting van die kontrak en in teksvorm (bv. e-pos, faks of brief) aan die kliënt gestuur nadat die bestelling gestuur is . Die verkoper maak nie die kontrakteks verder toeganklik nie. Indien die kliënt 'n gebruikersrekening in die verkoper se aanlynwinkel opgestel het voordat hy sy bestelling gestuur het, sal die besteldata op die verkoper se webwerf geargiveer word en kan die kliënt gratis opgeroep word via sy wagwoordbeskermde gebruikersrekening deur die verskaffing van die ooreenstemmende aanmelddata.

2.6 Voor die bindende indiening van die bestelling via die verkoper se aanlyn bestelvorm, kan die kliënt moontlike invoerfoute identifiseer deur die inligting wat op die skerm vertoon word, noukeurig te lees. 'n Effektiewe tegniese middel vir beter herkenning van invoerfoute kan die vergrotingsfunksie van die blaaier wees, met behulp waarvan die vertoning op die skerm vergroot word. Die kliënt kan sy inskrywings regstel as deel van die elektroniese bestelproses deur die gewone sleutelbord- en muisfunksies te gebruik totdat hy op die knoppie klik wat die bestelproses afsluit.

2.7 Slegs die Duitse taal is beskikbaar vir die sluiting van die kontrak.

2.8 Bestellingverwerking en kontak word gewoonlik via e-pos en outomatiese bestellingverwerking gemaak. Die kliënt moet verseker dat die e-posadres wat deur hom verskaf word vir bestellingverwerking korrek is sodat die e-posse wat deur die verkoper gestuur word by hierdie adres ontvang kan word. In die besonder, wanneer SPAM-filters gebruik word, moet die kliënt verseker dat alle e-posse wat deur die verkoper of deur derde partye wat opdrag gegee is om die bestelling te verwerk, afgelewer kan word.

 

3) Reg van onttrekking

3.1 Verbruikers is oor die algemeen geregtig op 'n onttrekkingsreg.

3.2 Verdere inligting oor die reg van kansellasie kan gevind word in die verkoper se kansellasiebeleid.

 

4) Pryse en betalingsvoorwaardes

4.1 Tensy anders vermeld in die verkoper se produkbeskrywing, is die gekwoteerde pryse totale pryse wat statutêre verkoopsbelasting insluit. Enige bykomende aflewering en versendingskoste word afsonderlik in die onderskeie produkbeskrywing gespesifiseer.

4.2 Die betaalopsie(s) sal in die verkoper se aanlynwinkel aan die kliënt gekommunikeer word.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoorplasing ooreengekom is, is betaling onmiddellik na kontraksluiting betaalbaar, tensy die partye op 'n latere betaaldatum ooreengekom het.

 

5) Aflewerings- en versendingsvoorwaardes

5.1 Indien die verkoper aanbied om die goedere te stuur, sal die aflewering gedoen word binne die afleweringsarea wat deur die verkoper gespesifiseer is na die afleweringsadres wat deur die kliënt gespesifiseer word, tensy anders ooreengekom. Wanneer die transaksie verwerk word, is die afleweringsadres wat in die verkoper se bestellingsverwerking gespesifiseer is, deurslaggewend. Afwykend hiervan, as die betaalmetode PayPal gekies word, is die afleweringsadres wat deur die kliënt by PayPal gestoor is ten tyde van betaling, deurslaggewend.

5.2 Goedere wat deur 'n ekspedisieagent afgelewer word, word "gratis randsteen" afgelewer, dit wil sê aan die publieke randsteen naaste aan die afleweringsadres, tensy anders vermeld in die versendinginligting in die verkoper se aanlynwinkel en tensy anders ooreengekom.

5.3 Indien aflewering van die goedere misluk om redes waarvoor die kliënt verantwoordelik is, sal die kliënt die redelike koste dra wat die verkoper as gevolg daarvan aangegaan het. Dit geld nie ten opsigte van die koste vir die aflewering indien die kliënt sy herroepingsreg effektief uitoefen nie. Indien die kliënt die reg van kansellasie effektief uitoefen, is die regulasie wat in die verkoper se kansellasiebeleid gemaak is van toepassing op die terugstuurkoste.

5.4 Indien die kliënt as 'n entrepreneur optree, gaan die risiko van toevallige verlies en toevallige agteruitgang van die goedere wat verkoop word oor op die kliënt sodra die verkoper die item aan die ekspediteur, die vervoerder of die persoon of instansie wat andersins verantwoordelik is vir die vervoer afgelewer het die besending uit. As die kliënt as 'n verbruiker optree, gaan die risiko van toevallige verlies en toevallige agteruitgang van die goedere wat verkoop word eers verby wanneer die goedere aan die kliënt of 'n persoon wat gemagtig is om dit te ontvang oorhandig word. Afwyking hiervan gaan die risiko van toevallige verlies en toevallige agteruitgang van die goedere wat verkoop is ook oor op die klant sodra die verkoper die item aan die ekspedisie, die karweier of die persoon of instansie wat andersins verantwoordelik is vir die uitvoer van die versending, afgelewer het, indien die kliënt die ekspedisieagent, karweier of ander persoon of instansie wat verantwoordelik is vir die uitvoering van die versending opdrag gegee het en die verkoper nie voorheen hierdie persoon of instansie na die klant genoem het nie.

5.5 Die verkoper behou die reg voor om van die kontrak te onttrek in die geval van verkeerde of onbehoorlike aflewering aan homself. Dit geld slegs in die geval dat die verkoper nie verantwoordelik is vir die nie-lewering nie en met omsigtigheid 'n spesifieke verskansingstransaksie met die verskaffer beklink het. Die verkoper sal alle redelike pogings aanwend om die goedere te bekom. In die geval van onbeskikbaarheid of slegs gedeeltelike beskikbaarheid van die goedere, sal die kliënt onmiddellik in kennis gestel word en die vergoeding sal onmiddellik terugbetaal word.

5.6 Afhaal deur die kliënt is om logistieke redes nie moontlik nie.

 

6) Eiendomsvoorbehoud

Indien die verkoper vooruit betaal, behou hy eienaarskap van die gelewerde goedere totdat die verskuldigde koopprys ten volle betaal is.

 

7) Aanspreeklikheid vir gebreke (waarborg)

7.1 Tensy anders vermeld in die volgende regulasies, is die statutêre aanspreeklikheid vir defekte van toepassing. Afwyking hiervan geld die volgende vir kontrakte vir die aflewering van goedere:

7.2 Indien die kliënt as 'n entrepreneur optree,

- die verkoper het die keuse van die tipe aanvullende prestasie;

- in die geval van nuwe goedere is die verjaringstydperk vir gebreke een jaar vanaf aflewering van die goedere;

- in die geval van gebruikte goedere is die regte en eise weens gebreke uitgesluit;

- die verjaringswet begin nie weer as 'n vervangingslewering gemaak word as deel van die aanspreeklikheid vir gebreke nie.

7.3 Die beperkings van aanspreeklikheid en verkortings in spertye hierbo uiteengesit is nie van toepassing nie

- vir eise vir skadevergoeding en terugbetaling van uitgawes deur die kliënt,

- in die geval dat die verkoper die gebrek op bedrieglike wyse versteek het,

- vir goedere wat in ooreenstemming met hul gewone doel vir 'n gebou gebruik is en die gebrekkigheid daarvan veroorsaak het,

- vir enige bestaande verpligting van die verkoper om opdaterings vir digitale produkte te verskaf, in die geval van kontrakte vir die aflewering van goedere met digitale elemente.

7.4 Boonop geld dit vir entrepreneurs dat die statutêre verjaringstydperke vir enige bestaande statutêre verhaalsreg onaangeraak bly.

7.5 Indien die kliënt as 'n handelaar optree binne die betekenis van § 1 HGB, is hy onderhewig aan die kommersiële verpligting om te ondersoek en kennis te gee van defekte volgens § 377 HGB. Indien die kliënt versuim om te voldoen aan die kennisgewingsverpligtinge wat daar gereguleer word, word die goedere geag goedgekeur te wees.

7.6 Indien die kliënt as 'n verbruiker optree, word hy gevra om by die verskaffer te kla oor gelewerde goedere met ooglopende vervoerskade en om die verkoper hiervan in kennis te stel. Indien die kliënt nie daaraan voldoen nie, het dit hoegenaamd geen effek op sy statutêre of kontraktuele eise vir gebreke nie.

 

8) Gebruik van promosiebewyse

8.1 Koopbewyse wat gratis deur die verkoper uitgereik word as deel van promosies met 'n spesifieke geldigheidstydperk en wat nie deur die kliënt gekoop kan word nie (hierna "promosiebewyse") kan slegs in die verkoper se aanlynwinkel en slegs in die gespesifiseerde tydperk.

8.2 Promosiebewyse kan slegs deur verbruikers gebruik word.

8.3 Individuele produkte kan uitgesluit word van die koopbewysveldtog indien 'n ooreenstemmende beperking voortspruit uit die inhoud van die veldtogbewys.

8.4 Promosiebewyse kan slegs gebruik word voordat die bestelproses voltooi is. Daaropvolgende verrekening is nie moontlik nie.

8.5 Slegs een promosiebewys kan per bestelling gebruik word.

8.6 Die waarde van die goedere moet ten minste gelyk wees aan die bedrag van die promosiebewys. Enige oorblywende krediet sal nie deur die verkoper terugbetaal word nie.

8.7 Indien die waarde van die promosiebewys nie voldoende is om die bestelling te dek nie, kan een van die ander betaalmetodes wat deur die verkoper aangebied word, gekies word om die verskil te vereffen.

8.8 Die balans van 'n promosiebewys sal nie in kontant uitbetaal word nie en ook nie rente betaal word nie.

8.9 Die veldtogbewys sal nie terugbetaal word indien die kliënt die goedere waarvoor betaal is, in die geheel of gedeeltelik met die veldtogbewys binne die bestek van sy statutêre herroepingsreg terugbesorg nie.

8.10 Die promosiebewys is slegs bedoel vir gebruik deur die persoon wat daarop genoem word. 'n Oordrag van die promosiebewys aan derde partye is uitgesluit. Die verkoper is geregtig, maar nie verplig nie, om die wesenlike aanspraak van die onderskeie koopbewyshouer na te gaan.

 

9) Toepaslike Reg

Die wet van die Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle regsverhoudings tussen die partye, uitgesluit die wette oor die internasionale aankoop van roerende goedere. Vir verbruikers geld hierdie regskeuse slegs in soverre die beskerming verleen deur verpligte bepalings van die wet van die staat waarin die verbruiker sy gewone verblyf het, nie teruggetrek word nie.

 

10) Alternatiewe geskilbeslegting

10.1 Die EU-kommissie bied 'n platform vir aanlyn geskilbeslegting op die internet onder die volgende skakel: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Hierdie platform dien as 'n kontakpunt vir die beslegting van geskille buite die hof wat voortspruit uit aanlyn koop- of dienskontrakte waarby 'n verbruiker betrokke is.

10.2 Die verkoper is nie verplig of bereid om deel te neem aan 'n dispuutbeslegtingsprosedure voor 'n verbruikersarbitrasieraad nie.

 

------------------

Kopieregkennisgewing: Hierdie bepalings en voorwaardes is geskep deur die spesialisprokureurs van die IT-prokureursfirma onder die DOCID: ##ITK-ada811d173993482ec7fc4bf25f53dc9## en word deur kopiereg beskerm (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Weergawe: 202201172003

bottom of page