top of page

Międzynarodowa agencja sprzedaży FPFP Zajmowanie się produktami ochronnymi i usługami uzupełniającymi

AGB-Bild.jpg

Spis treści

––––––––––––––––––

1 Zakres

2. Zawarcie umowy

3. Prawo do odstąpienia od umowy

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki dostawy i wysyłki

6. Zatrzymanie tytułu

7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

8. Realizacja kuponów promocyjnych

9. Prawo właściwe

10. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 

 

1 Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) firmy Oliver Heindl, działającej pod nazwą „FPFP International” (dalej „Sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (dalej „Klient”) ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, dokonując czynności prawnej, wykonuje swoją działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy online.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub

- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub

- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal” ), w ramach obowiązywania PayPal - Regulamin, dostępny pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - na warunkach w przypadku płatności bez konta PayPal można zobaczyć na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, po zawarciu umowy tekst umowy zostaje przez sprzedawcę zapisany i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia. został wysłany. Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i mogą być bezpłatnie wywołane przez Klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.8 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić dostarczenie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

 

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

 

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3 Jeżeli uzgodniono zaliczkę przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

 

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeżeli sprzedawca zaoferuje wysyłkę towaru, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia sprzedającego. W odróżnieniu od tego, w przypadku wybrania metody płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2 Towary dostarczane przez spedytora są dostarczane „bez krawężnika”, tj. do krawężnika publicznego znajdującego się najbliżej adresu dostawy, chyba że w informacjach o wysyłce w sklepie internetowym sprzedawcy podano inaczej i chyba że uzgodniono inaczej.

5.3 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu stosuje się uregulowanie zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.4 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia przez sprzedawcę przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za przewóz z przesyłki. Jeżeli Klient występuje jako Konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub uprawnionemu odbiorcy. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi również na klienta dla konsumentów, gdy tylko sprzedawca dostarczy rzecz spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, jeżeli Klient zlecił spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, a Sprzedawca nie wskazał wcześniej Klientowi tej osoby lub instytucji.

5.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zakupić towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie niezwłocznie zwrócona.

5.6 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

 

6) Zachowanie tytułu

Jeśli sprzedający zapłaci z góry, zachowuje własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

 

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Odbiegając od tego, do umów na dostawę towarów stosuje się:

7.2 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,

- sprzedający ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;

- w przypadku towarów nowych termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towaru;

- w przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;

- przedawnienie nie rozpoczyna się od nowa, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów określone powyżej nie mają zastosowania

- o roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez klienta,

- w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie zataił wadę,

- za towary, które były używane w budynku zgodnie ze swoim zwykłym przeznaczeniem i spowodowały jego wadę,

- za wszelkie istniejące zobowiązania sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów na dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto dla przedsiębiorców obowiązuje to, że ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

7.5 Jeżeli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega komercyjnemu obowiązkowi sprawdzenia i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Jeżeli klient nie wywiązuje się z uregulowanych tam obowiązków awizacji, uważa się, że towar został dopuszczony.

7.6 Jeżeli klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie dostawcy reklamacji w sprawie dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

 

8) Realizacja bonów promocyjnych

8.1 Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) można realizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym Kropka.

8.2 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przez konsumentów.

8.3 Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z akcji promocyjnej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

8.4 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze wyrównanie nie jest możliwe.

8.5 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8.6 Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.7 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, w celu rozliczenia różnicy można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8.8 Saldo bonu promocyjnego nie zostanie wypłacone w gotówce ani nie będą wypłacane odsetki.

8.9 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części za pomocą kuponu promocyjnego w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.10 Bon promocyjny jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania przez osobę na nim wskazaną. Przeniesienie kuponu promocyjnego na osoby trzecie jest wykluczone. Sprzedający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzenia uprawnień materialnych danego posiadacza bonu.

 

9) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje cofnięta.

 

10) Alternatywne rozstrzyganie sporów

10.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.

 

------------------

Informacja o prawach autorskich: niniejsze warunki zostały stworzone przez wyspecjalizowanych prawników kancelarii prawnej IT pod numerem DOCID: ##ITK-ada811d173993482ec7fc4bf25f53dc9## i są chronione prawem autorskim (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Wersja: 202201172003

bottom of page