top of page

FPFP Međunarodna prodajna agencija koja se bavi zaštitnim proizvodima i komplementarnim uslugama

AGB-Bild.jpg

Sadržaj

–––––––––––––––––––

1. Obim

2. Zaključivanje ugovora

3. Pravo na povlačenje

4. Cijene i uslovi plaćanja

5. Uslovi isporuke i otpreme

6. Zadržavanje vlasništva

7. Odgovornost za nedostatke (Garancija)

8. Iskorištavanje promotivnih vaučera

9. Mjerodavno pravo

10. Alternativno rješavanje sporova

 

 

1) Obim

1.1 Ovi Opšti uslovi (u daljem tekstu „OUU“) Olivera Heindla, koji posluje pod „FPFP International“ (u daljem tekstu „Prodavac“), primenjuju se na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili preduzetnik (u daljem tekstu „Kupac“) zaključi sa Prodavcem u vezi sa robom koju je prodavac predstavio u svojoj internet prodavnici. Uključivanje vlastitih uslova kupca je ovim proturječeno, osim ako je nešto drugo dogovoreno.

1.2 Potrošač u smislu ovih Opštih uslova je svako fizičko lice koje sklapa pravni posao u svrhe koje pretežno nisu ni komercijalne ni samostalne delatnosti.

1.3 Preduzetnik u smislu ovih Opštih uslova je fizičko ili pravno lice ili poslovno sposobno društvo koje prilikom zaključivanja pravnog posla deluje u obavljanju svoje komercijalne ili samostalne profesionalne delatnosti.

 

2) Zaključivanje ugovora

2.1 Opisi proizvoda koji se nalaze u prodavčevoj internet prodavnici ne predstavljaju obavezujuće ponude od strane prodavca, već služe da omoguće kupcu da podnese obavezujuću ponudu.

2.2 Kupac može dostaviti ponudu putem obrasca za narudžbu na mreži integriranog u prodavčevu internet prodavnicu. Nakon stavljanja odabrane robe u virtuelnu košaricu i prolaska kroz proces elektronskog naručivanja, kupac podnosi pravno obavezujuću ugovornu ponudu u vezi sa robom koja se nalazi u korpi klikom na dugme kojim se završava proces naručivanja. Nadalje, kupac također može dostaviti ponudu prodavcu putem telefona, faksa, e-maila ili online kontakt forme.

2.3 Prodavac može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,

- slanjem pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (fax ili e-mail), pri čemu je odlučujući prijem potvrde narudžbe od strane kupca, ili

- isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući prijem robe od strane kupca, ili

- traženjem od kupca da plati nakon naručivanja.

Ako postoji više od gore navedenih alternativa, ugovor se zaključuje u trenutku kada se jedna od gore navedenih alternativa javlja prva. Rok za prihvatanje ponude počinje narednog dana nakon što je kupac poslao ponudu i završava se krajem petog dana od dana slanja ponude. Ukoliko prodavac ne prihvati ponudu kupca u navedenom roku, to se smatra odbijanjem ponude, što rezultira time da kupac više nije vezan svojom izjavom namjere.

2.4 Ako odaberete način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje će biti obrađeno putem pružatelja platnih usluga PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljem tekstu: "PayPal" ), pod valjanošću PayPal - Uslovi korištenja, dostupni na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili - ako korisnik nema PayPal račun - pod uslovima za plaćanja bez PayPal naloga, možete pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ako kupac plaća načinom plaćanja koji nudi PayPal koji se može odabrati u procesu online naručivanja, prodavač već izjavljuje da prihvata ponudu kupca u trenutku kada kupac klikne na dugme kojim se završava proces naručivanja.

2.5 Prilikom podnošenja ponude putem online obrasca za narudžbu prodavca, tekst ugovora pohranjuje prodavac nakon zaključenja ugovora i šalje kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mail, faks ili pismo) nakon što je narudžba poslana . Prodavac ne čini tekst ugovora dostupnim dalje od ovoga. Ako je kupac prije slanja narudžbe postavio korisnički račun u prodavčevoj online trgovini, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavača i kupac ih može besplatno pozvati putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom pružanjem odgovarajuće podatke za prijavu.

2.6 Prije obvezujućeg podnošenja narudžbe putem obrasca za online narudžbu prodavača, kupac može identificirati moguće greške u unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Efikasno tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje grešaka u unosu može biti funkcija uvećanja pretraživača, uz pomoć koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može korigovati svoje unose u okviru procesa elektronskog naručivanja koristeći uobičajene funkcije tastature i miša sve dok ne klikne na dugme kojim se završava proces naručivanja.

2.7 Za zaključenje ugovora dostupan je samo njemački jezik.

2.8 Obrada narudžbi i kontakt se obično obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je e-mail adresa koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi e-mailovi koje je prodavac mogao primiti na ovu adresu. Konkretno, kada koristi SPAM filtere, kupac mora osigurati da sve e-poruke koje šalje prodavac ili treća lica ovlaštena za obradu narudžbe mogu biti isporučena.

 

3) Pravo na povlačenje

3.1 Potrošači općenito imaju pravo na odustanak.

3.2 Dodatne informacije o pravu na otkazivanje mogu se naći u politici otkazivanja prodavca.

 

4) Cijene i uslovi plaćanja

4.1 Osim ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda prodavca, navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave navedeni su posebno u opisu odgovarajućeg proizvoda.

4.2 Opcija(e) plaćanja će biti saopštena kupcu u online prodavnici prodavca.

4.3 Ako je ugovoreno avansno plaćanje bankovnim transferom, plaćanje dospijeva odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako su se strane dogovorile o kasnijem roku.

 

5) Uslovi isporuke i otpreme

5.1 Ako prodavac ponudi isporuku robe, isporuka će se izvršiti unutar područja isporuke koje je odredio prodavac na adresu za dostavu koju je naveo kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa isporuke navedena u obradi narudžbe prodavca. Odstupajući od ovoga, ako je odabran način plaćanja PayPal, odlučujuća je adresa za dostavu koju je kupac pohranio na PayPal-u u trenutku plaćanja.

5.2 Roba koju isporučuje špediter isporučuje se "besplatno", odnosno na javni ivičnjak koji je najbliži adresi dostave, osim ako nije drugačije navedeno u podacima za dostavu u internetskoj trgovini prodavača i ako nije drugačije ugovoreno.

5.3 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac snosi razumne troškove koje je prodavac imao kao rezultat. Ovo se ne odnosi na troškove isporuke ako kupac efektivno koristi svoje pravo na odustanak. Ako kupac efektivno iskoristi pravo na otkazivanje, na troškove povrata primjenjuje se propis iz politike otkazivanja prodavca.

5.4 Ako kupac djeluje kao preduzetnik, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodate robe prelazi na kupca čim prodavac preda stvar špediteru, prevozniku ili osobi ili instituciji koja je inače odgovorna za transport. van pošiljke. Ako kupac nastupa kao potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodate robe prelazi tek kada se roba preda kupcu ili ovlaštenom primatelju. Odstupajući od ovoga, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja prodate robe prelazi i na kupca čim prodavac preda predmet špediteru, prevozniku ili osobi ili instituciji koja je inače odgovorna za izvršenje pošiljke, ako je Kupac zadužio špeditera, prevoznika ili drugu osobu ili instituciju odgovornu za izvršenje pošiljke, a prodavac nije prethodno imenovao tu osobu ili instituciju kupcu.

5.5 Prodavac zadržava pravo da odustane od ugovora u slučaju pogrešne ili neodgovarajuće isporuke sebi. Ovo se primjenjuje samo u slučaju da prodavac nije odgovoran za neisporuku i da je sa dobavljačem s dužnom pažnjom zaključio određenu transakciju zaštite od rizika. Prodavac će uložiti sve razumne napore da nabavi robu. U slučaju nedostupnosti ili samo djelimične dostupnosti robe, kupac će biti odmah obaviješten i odmah će mu biti vraćena naknada.

5.6 Preuzimanje od strane kupca nije moguće iz logističkih razloga.

 

6) Zadržavanje vlasništva

Ako prodavac plati unaprijed, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok se dugovana kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

 

7) Odgovornost za nedostatke (Garancija)

7.1 Osim ako je drugačije navedeno u sljedećim propisima, primjenjuje se zakonska odgovornost za nedostatke. Odstupajući od ovoga, za ugovore o isporuci robe važi:

7.2 Ako kupac djeluje kao preduzetnik,

- prodavac ima mogućnost izbora vrste dopunske izvedbe;

- u slučaju nove robe, rok zastarelosti za nedostatke je godinu dana od isporuke robe;

- u slučaju rabljene robe, prava i potraživanja zbog nedostataka su isključena;

- zastara ne počinje ponovo ako se izvrši zamjenska isporuka kao dio odgovornosti za nedostatke.

7.3 Gore navedena ograničenja odgovornosti i skraćenja rokova se ne primjenjuju

- za zahtjeve za naknadu štete i naknade troškova od strane kupca,

- u slučaju da je prodavac na prevaru prikrio nedostatak,

- za robu koja je korišćena za objekat u skladu sa svojom uobičajenom namenom i prouzrokovala njen nedostatak,

- za bilo koju postojeću obavezu prodavača da obezbijedi ažuriranja za digitalne proizvode, u slučaju ugovora o isporuci robe sa digitalnim elementima.

7.4 Pored toga, važi za preduzetnike da zakonski rokovi zastarelosti za bilo koje postojeće zakonsko pravo na regres ostaju nepromenjeni.

7.5 Ako kupac djeluje kao trgovac u smislu § 1 HGB-a, on podliježe komercijalnoj obavezi da ispita i obavijesti o nedostacima prema § 377 HGB. Ukoliko se kupac ne pridržava tamo reguliranih obaveza obavještavanja, roba se smatra odobrenom.

7.6 Ukoliko kupac nastupa kao potrošač, od njega se traži da se žali dostavljaču na isporučenu robu sa očiglednim transportnim oštećenjima i da o tome obavijesti prodavca. Ako se kupac ne pridržava, to nema nikakvog utjecaja na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

 

8) Otkup promotivnih vaučera

8.1 Vaučere koje prodavac izdaje besplatno u sklopu promocija sa određenim rokom važenja i koje kupac ne može kupiti (u daljem tekstu „promotivni vaučeri“) mogu se iskoristiti samo u online prodavnici prodavca i samo u navedenom period.

8.2 Promotivne vaučere mogu iskoristiti samo potrošači.

8.3 Pojedinačni proizvodi mogu biti isključeni iz kampanje vaučera ako odgovarajuće ograničenje proizlazi iz sadržaja vaučera kampanje.

8.4 Promotivni vaučeri se mogu iskoristiti samo prije završetka procesa naručivanja. Naknadno odstupanje nije moguće.

8.5 Samo jedan promotivni vaučer se može iskoristiti po narudžbi.

8.6 Vrijednost robe mora najmanje odgovarati iznosu promotivnog vaučera. Prodavac neće vratiti preostali kredit.

8.7 Ako vrijednost promotivnog vaučera nije dovoljna da pokrije narudžbu, može se odabrati jedan od drugih načina plaćanja koje nudi prodavac za podmirenje razlike.

8.8 Ostatak promotivnog vaučera neće biti isplaćen u gotovini niti će se plaćati kamata.

8.9 Akcijski vaučer neće biti vraćen ako kupac vrati robu plaćenu u cijelosti ili djelimično s promotivnim vaučerom u okviru svog zakonskog prava na odustajanje.

8.10 Promotivni vaučer je namijenjen samo za korištenje od strane osobe koja je na njemu navedena. Prenos promotivnog vaučera na treća lica je isključen. Prodavac ima pravo, ali nije dužan, provjeriti materijalno pravo dotičnog vlasnika vaučera.

 

9) Mjerodavno pravo

Zakon Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na sve pravne odnose između stranaka, isključujući zakone o međunarodnoj kupovini pokretnih dobara. Za potrošače, ovaj izbor prava se primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj odobrena zaštita nije povučena obaveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

 

10) Alternativno rješavanje sporova

10.1 Komisija EU pruža platformu za online rješavanje sporova na Internetu na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ova platforma služi kao kontakt točka za vansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o kupovini putem interneta ili usluga u kojima je potrošač uključen.

10.2 Prodavac nije ni dužan ni voljan da učestvuje u postupku rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

 

------------------

Obaveštenje o autorskim pravima: Ove odredbe i uslove kreirali su advokati specijalisti IT advokatske firme pod DOCID: ##ITK-ada811d173993482ec7fc4bf25f53dc9## i zaštićeni su autorskim pravima (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Verzija: 202201172003

bottom of page