top of page

Medzinárodná predajná agentúra FPFP Obchodovanie s ochrannými produktmi a doplnkovými službami

AGB-Bild.jpg

Obsah

–––––––––––––––––––

1. Rozsah pôsobnosti

2. Uzavretie zmluvy

3. Právo na odstúpenie od zmluvy

4. Ceny a platobné podmienky

5. Dodacie podmienky a prepravné podmienky

6. Výhrada vlastníckeho práva

7. Zodpovednosť za vady (záruka)

8. Uplatnenie propagačných poukazov

9. Rozhodné právo

10. Alternatívne riešenie sporov

 

 

1) Rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Oliver Heindl obchodujúcej pod „FPFP International“ (ďalej len „Predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „Zákazník“) uzatvára s Predávajúcim ohľadom tovaru prezentovaného predávajúcim v jeho internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je týmto v rozpore, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné.

1.3 Podnikateľom v zmysle týchto VOP je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť spôsobilá na právne úkony, ktorá pri uzatváraní právneho obchodu koná v rámci výkonu svojej obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti.

 

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov uvedené v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväznú ponuku zo strany predávajúceho, ale slúžia k tomu, aby zákazník mohol podať záväznú ponuku.

2.2 Ponuku môže zákazník podať prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a prejdení procesu elektronickej objednávky odošle zákazník kliknutím na tlačidlo, ktorým sa proces objednávania ukončí, právne záväznú ponuku na uzavretie zmluvy s tovarom v nákupnom košíku. Ďalej môže zákazník predložiť ponuku predávajúcemu aj telefonicky, faxom, e-mailom alebo online kontaktným formulárom.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

- zaslaním písomného potvrdenia objednávky zákazníkovi alebo potvrdenia objednávky v textovej forme (faxom alebo emailom), pričom rozhodujúce je prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, príp.

- doručením objednaného tovaru zákazníkovi, pričom rozhodujúce je prevzatie tovaru zákazníkom, príp

- požiadaním zákazníka o platbu po zadaní objednávky.

Ak existuje viacero z vyššie uvedených alternatív, zmluva je uzatvorená v okamihu, keď jedna z vyššie uvedených alternatív nastane ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po odoslaní ponuky zákazníkom a končí uplynutím piateho dňa po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neprijme ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým výsledkom, že zákazník už nie je viazaný svojím vyhlásením vôle.

2.4 Ak si vyberiete spôsob platby, ktorý ponúka PayPal, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len: „PayPal“ ), za platnosti PayPal – Podmienky používania, dostupné na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo – ak zákazník nemá PayPal účet – za podmienok pre platby bez účtu PayPal si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník platí spôsobom platby ponúkaným spoločnosťou PayPal, ktorý je možné zvoliť v procese online objednávky, predávajúci vyhlasuje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa proces objednávky ukončí.

2.5 Pri podaní ponuky prostredníctvom internetového objednávkového formulára predávajúceho je text zmluvy po uzavretí zmluvy predávajúcim uložený a po odoslaní objednávky odoslaný zákazníkovi v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom alebo listom). . Predávajúci text zmluvy nad rámec tohto nesprístupňuje. Ak si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil užívateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje o objednávke budú archivované na internetovej stránke predávajúceho a zákazník ich môže bezplatne vyvolať prostredníctvom svojho zaheslovaného užívateľského účtu poskytnutím zodpovedajúce prihlasovacie údaje.

2.6 Zákazník môže pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom internetového objednávkového formulára predávajúceho identifikovať prípadné chyby zadávania pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Efektívnym technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie chýb pri zadávaní môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže opravovať svoje zadania v rámci procesu elektronickej objednávky pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktorým sa proces objednávky ukončí.

2.7 Na uzatvorenie zmluvy je k dispozícii iba nemecký jazyk.

2.8 Spracovanie objednávky a kontaktovanie sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník sa musí uistiť, že ním uvedená e-mailová adresa pre vybavenie objednávky je správna, aby na túto adresu mohli byť prijímané e-maily zasielané predávajúcim. Najmä pri používaní SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť doručenie všetkých e-mailov zaslaných predávajúcim alebo tretími osobami poverenými spracovaním objednávky.

 

3) Právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú vo všeobecnosti právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predávajúceho.

 

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvádzané ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek dodatočné náklady na doručenie a dopravu sú uvedené samostatne v popise príslušného produktu.

4.2 Možnosti platby budú oznámené zákazníkovi v internetovom obchode predávajúceho.

4.3 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, je platba splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

 

5) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Ak predávajúci ponúka zaslanie tovaru, bude doručenie uskutočnené v rámci dodacej oblasti určenej predávajúcim na dodaciu adresu určenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená v spracovaní objednávky predávajúceho. Odchylne od toho, ak je zvolený spôsob platby PayPal, je rozhodujúca dodacia adresa, ktorú si zákazník uložil v PayPal v čase platby.

5.2 Tovar, ktorý je doručovaný zasielateľom, je doručovaný „bezplatne“, t. j. do verejného obrubníka najbližšieho k dodacej adrese, pokiaľ nie je v informáciách o dodaní v internetovom obchode predávajúceho uvedené inak a ak nie je dohodnuté inak.

5.3 Ak sa dodávka tovaru nepodarí z dôvodov, za ktoré je zodpovedný zákazník, znáša zákazník primerané náklady, ktoré tým predávajúcemu vzniknú. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na doručenie, ak zákazník svoje právo na odstúpenie od zmluvy účinne uplatní. Ak zákazník účinne uplatní právo na zrušenie, na náklady na vrátenie sa vzťahuje úprava uvedená v storno podmienkach predávajúceho.

5.4 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka, len čo predávajúci odovzdal vec dopravcovi, dopravcovi alebo osobe či inštitúcii inak zodpovednej za prepravu tovaru. von zo zásielky. Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru prechádza až odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo oprávnenému príjemcovi. Odchylne od toho, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávaného tovaru prechádza pre spotrebiteľa aj na objednávateľa, len čo predávajúci odovzdá vec zasielateľovi, dopravcovi alebo osobe či inštitúcii, ktorá je inak zodpovedná za vykonanie zásielky. zásielkou, ak Zákazník poveril špeditéra, prepravcu alebo inú osobu či inštitúciu zodpovednú za vykonanie zásielky a predávajúci túto osobu alebo inštitúciu zákazníkovi predtým nemenoval.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade chybnej alebo nesprávnej dodávky jemu samému. To platí len v prípade, že predávajúci za nedodanie nezodpovedá a s dodávateľom uzavrel s náležitou starostlivosťou konkrétny zabezpečovací obchod. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na obstaranie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti tovaru bude zákazník bezodkladne informovaný a protihodnota mu bude obratom vrátená.

5.6 Odber zákazníkom nie je možný z logistických dôvodov.

 

6) Výhrada vlastníctva

Ak predávajúci zaplatí vopred, zostáva mu vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

 

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Pokiaľ nie je v nasledujúcich predpisoch uvedené inak, platí zákonná zodpovednosť za vady. Odchylne od tohto platí pre zmluvy o dodaní tovaru:

7.2 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ,

- predávajúci má na výber druh doplnkového plnenia;

- pri novom tovare je premlčacia doba pre vady jeden rok od dodania tovaru;

- pri použitom tovare sú práva a nároky z vád vylúčené;

- premlčacia doba znovu nezačne plynúť, ak je v rámci zodpovednosti za vady uskutočnená náhradná dodávka.

7.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátenia lehôt neplatia

- na nároky na náhradu škody a náhradu nákladov zo strany zákazníka,

- v prípade, že predávajúci podvodne zatajil chybu,

- na tovar, ktorý bol použitý na stavbu v súlade s jeho obvyklým účelom a spôsobilo jeho vadu,

- za akúkoľvek existujúcu povinnosť predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov, v prípade zmlúv na dodávku tovaru s digitálnymi prvkami.

7.4 Pre podnikateľov navyše platí, že zákonné premlčacie lehoty pre prípadné existujúce zákonné regresné právo zostávajú nedotknuté.

7.5 Ak zákazník vystupuje ako obchodník v zmysle § 1 HGB, vzťahuje sa na neho obchodná povinnosť preskúmať a oznámiť vady podľa § 377 HGB. Ak si zákazník nesplní tam upravené oznamovacie povinnosti, tovar sa považuje za schválený.

7.6 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je vyzvaný, aby dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave reklamoval u doručovateľa a informoval o tom predávajúceho. Ak objednávateľ nevyhovie, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

 

8) Uplatnenie propagačných poukážok

8.1 Poukážky, ktoré predávajúci vydáva bezplatne v rámci akcií s konkrétnou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len „akciové poukážky“), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho a len v uvedených obdobie.

8.2 Akciové poukážky môžu uplatniť iba spotrebitelia.

8.3 Jednotlivé produkty je možné z kupónovej akcie vylúčiť, ak z obsahu akciovej poukážky vyplýva zodpovedajúce obmedzenie.

8.4 Akciové poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné započítanie nie je možné.

8.5 Na jednu objednávku je možné uplatniť iba jeden propagačný poukaz.

8.6 Hodnota tovaru musí zodpovedať minimálne sume akciového poukazu. Akýkoľvek zostávajúci kredit nebude predávajúcim vrátený.

8.7 Ak hodnota propagačného poukazu nepostačuje na pokrytie objednávky, na úhradu rozdielu je možné zvoliť jeden z iných spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

8.8 Zostatok propagačnej poukážky nebude vyplatený v hotovosti ani nebude vyplatený úrok.

8.9 Akciová poukážka nebude vrátená, ak zákazník v rámci zákonného práva na odstúpenie od zmluvy vráti tovar úplne alebo čiastočne zaplatený akciovou poukážkou.

8.10 Akciový poukaz je určený len na použitie osobou na ňom uvedenou. Prevod propagačného poukazu na tretie strany je vylúčený. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, kontrolovať vecný nárok príslušného držiteľa poukážky.

 

9) Rozhodné právo

Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou zákonov o medzinárodnej kúpe hnuteľného tovaru. Pre spotrebiteľov táto voľba práva platí len vtedy, ak nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

 

10) Alternatívne riešenie sporov

10.1 Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete pod týmto odkazom: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto pre mimosúdne riešenie sporov z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých sa týka spotrebiteľ.

10.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa na konaní pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom pri riešení sporov.

 

------------------

Upozornenie o autorských právach: Tieto zmluvné podmienky vytvorili špecializovaní právnici právnickej firmy v oblasti IT pod DOCID: ##ITK-ada811d173993482ec7fc4bf25f53dc9## a sú chránené autorským právom (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Verzia: 202201172003

bottom of page