top of page

Agjencia Ndërkombëtare e Shitjeve FPFP që merret me produkte mbrojtëse dhe shërbime plotësuese

AGB-Bild.jpg

Tabela e Përmbajtjes

–––––––––––––––––––

1. Fushëveprimi

2. Lidhja e kontratës

3. E drejta e Tërheqjes

4. Çmimet dhe kushtet e pagesës

5. Kushtet e dorëzimit dhe transportit

6. Ruajtja e titullit

7. Përgjegjësia për defektet (Garancia)

8. Shlyerja e kuponëve promocionalë

9. Ligji në fuqi

10. Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

 

 

1) Fushëveprimi

1.1 Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme (në tekstin e mëtejmë "GTC") të Oliver Heindl, që tregtohet sipas "FPFP International" (në tekstin e mëtejmë "Shitësi"), zbatohen për të gjitha kontratat për dërgimin e mallrave që lidh një konsumator ose sipërmarrës (më tej "Klient"). me Shitësin në lidhje me mallrat e paraqitura nga shitësi në dyqanin e tij online. Përfshirja e kushteve të vetë klientit është në kundërshtim me këtë, përveç nëse është rënë dakord diçka tjetër.

1.2 Konsumator sipas kuptimit të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme është çdo person fizik që hyn në një transaksion juridik për qëllime që nuk janë kryesisht as komerciale dhe as të vetëpunësuar.

1.3 Sipërmarrës në kuptimin e këtyre GTC është një person fizik ose juridik ose një ortakëri me aftësi juridike, i cili në lidhjen e një transaksioni juridik vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tyre tregtare ose të pavarur profesionale.

 

2) Lidhja e kontratës

2.1 Përshkrimet e produkteve të përfshira në dyqanin online të shitësit nuk përfaqësojnë oferta detyruese nga ana e shitësit, por shërbejnë për të mundësuar klientin të paraqesë një ofertë detyruese.

2.2 Klienti mund të paraqesë ofertën nëpërmjet formularit të porosisë online të integruar në dyqanin online të shitësit. Pas vendosjes së mallit të përzgjedhur në karrocën virtuale të blerjeve dhe kalimit të procesit të porositjes elektronike, klienti paraqet një ofertë të kontratës ligjërisht të detyrueshme në lidhje me mallrat që gjenden në karrocën e blerjeve duke klikuar butonin që përfundon procesin e porositjes. Për më tepër, klienti mund t'ia paraqesë ofertën shitësit edhe me telefon, faks, e-mail ose formularin e kontaktit online.

2.3 Shitësi mund të pranojë ofertën e klientit brenda pesë ditëve,

- duke i dërguar klientit një konfirmim porosie me shkrim ose një konfirmim porosie në formë teksti (faks ose email), ku marrja e konfirmimit të porosisë nga klienti është vendimtare, ose

- me dorëzimin e mallrave të porositura te klienti, ku marrja e mallit nga klienti është vendimtare, ose

- duke i kërkuar klientit të paguajë pasi të bëjë porosinë e tij.

Nëse ka disa nga alternativat e mësipërme, kontrata lidhet në momentin në të cilin ndodh e para një nga alternativat e mësipërme. Afati për pranimin e ofertës fillon në ditën pasi klienti ka dërguar ofertën dhe përfundon në fund të ditës së pestë pas dërgimit të ofertës. Nëse shitësi nuk e pranon ofertën e klientit brenda periudhës së sipërpërmendur, ky konsiderohet si refuzim i ofertës me rezultat që klienti të mos jetë më i lidhur me deklaratën e tij të qëllimit.

2.4 Nëse zgjidhni një mënyrë pagese të ofruar nga PayPal, pagesa do të përpunohet nëpërmjet ofruesit të shërbimit të pagesave PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (në tekstin e mëtejmë: "PayPal" ), sipas vlefshmërisë së PayPal - Kushtet e përdorimit, të disponueshme në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ose - nëse klienti nuk ka një llogari PayPal - sipas kushteve për pagesat pa një llogari PayPal, mund të shikohet në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Nëse klienti paguan duke përdorur një mënyrë pagese të ofruar nga PayPal që mund të zgjidhet në procesin e porositjes në internet, shitësi tashmë deklaron pranimin e ofertës së klientit në momentin në të cilin klienti klikon në butonin që përfundon procesin e porositjes.

2.5 Kur dorëzoni një ofertë nëpërmjet formularit të porosisë në internet të shitësit, teksti i kontratës ruhet nga shitësi pas përfundimit të kontratës dhe i dërgohet klientit në formë teksti (p.sh. e-mail, faks ose letër) pasi të jetë dërguar porosia . Shitësi nuk e bën tekstin e kontratës të aksesueshëm përtej kësaj. Nëse klienti ka krijuar një llogari përdoruesi në dyqanin online të shitësit përpara se të dërgojë porosinë e tij, të dhënat e porosisë do të arkivohen në faqen e internetit të shitësit dhe mund të thirren pa pagesë nga klienti nëpërmjet llogarisë së tij të përdoruesit të mbrojtur me fjalëkalim duke ofruar të dhënat përkatëse të hyrjes.

2.6 Përpara dorëzimit të detyrueshëm të porosisë nëpërmjet formularit të porosisë në internet të shitësit, klienti mund të identifikojë gabimet e mundshme të hyrjes duke lexuar me kujdes informacionin e shfaqur në ekran. Një mjet teknik efektiv për njohjen më të mirë të gabimeve të hyrjes mund të jetë funksioni i zmadhimit të shfletuesit, me ndihmën e të cilit zmadhohet shfaqja në ekran. Klienti mund të korrigjojë hyrjet e tij si pjesë e procesit të porositjes elektronike duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe mausit derisa të klikojë në butonin që përfundon procesin e porositjes.

2.7 Vetëm gjuha gjermane është e disponueshme për lidhjen e kontratës.

2.8 Përpunimi dhe kontakti i porosisë zakonisht bëhen përmes emailit dhe përpunimit të automatizuar të porosive. Klienti duhet të sigurohet që adresa e postës elektronike e dhënë prej tij për përpunimin e porosisë është e saktë në mënyrë që e-mail-et e dërguara nga shitësi të mund të merren në këtë adresë. Në veçanti, kur përdorni filtrat SPAM, klienti duhet të sigurojë që të gjitha emailet e dërguara nga shitësi ose nga palë të treta të ngarkuara për të përpunuar porosinë mund të dorëzohen.

 

3) E drejta e Tërheqjes

3.1 Konsumatorët në përgjithësi kanë të drejtë për të drejtën e tërheqjes.

3.2 Informacione të mëtejshme mbi të drejtën e anulimit mund të gjenden në politikën e anulimit të shitësit.

 

4) Çmimet dhe kushtet e pagesës

4.1 Përveç nëse përcaktohet ndryshe në përshkrimin e produktit të shitësit, çmimet e kuotuara janë çmimet totale që përfshijnë tatimin ligjor mbi shitjen. Çdo kosto shtesë e dorëzimit dhe transportit specifikohet veçmas në përshkrimin e produktit përkatës.

4.2 Opsioni(et) e pagesës do t'i komunikohen klientit në dyqanin online të shitësit.

4.3 Nëse është rënë dakord për paradhënie me transfertë bankare, pagesa duhet të bëhet menjëherë pas përfundimit të kontratës, përveç nëse palët kanë rënë dakord për një datë të mëvonshme.

 

5) Kushtet e dorëzimit dhe transportit

5.1 Nëse shitësi ofron dërgimin e mallrave, dorëzimi do të bëhet brenda zonës së dorëzimit të specifikuar nga shitësi në adresën e dorëzimit të specifikuar nga klienti, përveç nëse është rënë dakord ndryshe. Gjatë përpunimit të transaksionit, adresa e dorëzimit e specifikuar në përpunimin e porosisë së shitësit është vendimtare. Duke devijuar nga kjo, nëse zgjidhet mënyra e pagesës PayPal, adresa e dorëzimit e ruajtur nga klienti në PayPal në momentin e pagesës është vendimtare.

5.2 Mallrat që dorëzohen nga një agjent transportues dërgohen "free", d.m.th. në bordurën publike më të afërt me adresën e dorëzimit, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në informacionin e transportit në dyqanin online të shitësit dhe nëse nuk është rënë dakord ndryshe.

5.3 Nëse dorëzimi i mallrave dështon për arsye për të cilat klienti është përgjegjës, klienti do të përballojë kostot e arsyeshme të shkaktuara nga shitësi si rezultat. Kjo nuk zbatohet në lidhje me kostot e dorëzimit nëse klienti ushtron efektivisht të drejtën e tij të tërheqjes. Nëse klienti ushtron në mënyrë efektive të drejtën e anulimit, rregullimi i bërë në politikën e anulimit të shitësit zbatohet për kostot e kthimit.

5.4 Nëse klienti vepron si sipërmarrës, rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallrave të shitura i kalon klientit sapo shitësi ia ka dorëzuar sendin transportuesit, transportuesit ose personit ose institucionit përgjegjës për transportin. jashtë dërgesës. Nëse klienti vepron si konsumator, rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallrave të shitura kalon vetëm kur mallrat i dorëzohen klientit ose një marrësi të autorizuar. Duke devijuar nga kjo, rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallrave të shitura i kalon edhe klientit sapo shitësi ia ka dorëzuar sendin shpeditorit, transportuesit ose personit ose institucionit përgjegjës për kryerjen e dërgesës. nëse Klienti ka porositur agjentin e dërgesës, transportuesin ose personin ose institucionin tjetër përgjegjës për kryerjen e dërgesës dhe shitësi nuk e ka emëruar më parë këtë person ose institucion klientit.

5.5 Shitësi rezervon të drejtën të tërhiqet nga kontrata në rast të dorëzimit të pasaktë ose të pahijshëm për veten e tij. Kjo vlen vetëm në rast se shitësi nuk është përgjegjës për mos-dorëzimin dhe ka përfunduar një transaksion specifik mbrojtës me furnizuesin me kujdesin e duhur. Shitësi do të bëjë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të blerë mallrat. Në rast të mosdisponueshmërisë ose disponueshmërisë vetëm të pjesshme të mallrave, klienti do të informohet menjëherë dhe shuma do t'i kthehet menjëherë.

5.6 Mbledhja nga klienti nuk është e mundur për arsye logjistike.

 

6) Ruajtja e titullit

Nëse shitësi paguan paraprakisht, ai ruan pronësinë e mallit të dorëzuar derisa çmimi i blerjes që i detyrohet të jetë paguar plotësisht.

 

7) Përgjegjësia për defektet (Garancia)

7.1 Përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregulloret në vijim, do të zbatohet përgjegjësia ligjore për defektet. Duke devijuar nga kjo, sa vijon zbatohet për kontratat për dërgimin e mallrave:

7.2 Nëse klienti vepron si një sipërmarrës,

- shitësi ka zgjedhjen e llojit të performancës plotësuese;

- në rastin e mallrave të reja, afati i parashkrimit të defekteve është një vit nga dorëzimi i mallit;

- në rastin e mallrave të përdorura përjashtohen të drejtat dhe pretendimet për shkak të defekteve;

- statuti i parashkrimit nuk fillon përsëri nëse bëhet një dorëzim zëvendësues si pjesë e përgjegjësisë për defekte.

7.3 Kufizimet e përgjegjësisë dhe reduktimet e afateve të përcaktuara më sipër nuk zbatohen

- për pretendimet për dëmshpërblim dhe rimbursimin e shpenzimeve nga klienti,

- në rast se shitësi e ka fshehur me mashtrim defektin,

- për mallrat që janë përdorur për një ndërtesë në përputhje me qëllimin e tyre të zakonshëm dhe kanë shkaktuar defekte të saj,

- për çdo detyrim ekzistues të shitësit për të ofruar përditësime për produktet dixhitale, në rastin e kontratave për dërgimin e mallrave me elementë dixhitalë.

7.4 Për më tepër, për sipërmarrësit zbatohet që periudhat e parashkrimit për çdo të drejtë ligjore ekzistuese të rekursit mbeten të paprekura.

7.5 Nëse klienti vepron si tregtar sipas kuptimit të § 1 HGB, ai i nënshtrohet detyrimit tregtar për të ekzaminuar dhe njoftuar për defektet sipas § 377 HGB. Nëse klienti dështon të përmbushë detyrimet e njoftimit të rregulluara atje, mallrat konsiderohen të miratuara.

7.6 Nëse klienti vepron si konsumator, atij i kërkohet të ankohet te dërguesi për mallrat e dorëzuara me dëmtime të dukshme të transportit dhe të informojë shitësin për këtë. Nëse klienti nuk respekton, kjo nuk ka asnjë efekt në pretendimet e tij ligjore ose kontraktuale për defekte.

 

8) Shlyerja e kuponëve promocionalë

8.1 Kuponët që lëshohen pa pagesë nga shitësi si pjesë e promocioneve me një periudhë të caktuar vlefshmërie dhe që nuk mund të blihen nga klienti (në tekstin e mëtejmë "kuponat promovues") mund të blihen vetëm në dyqanin online të shitësit dhe vetëm në atë të specifikuar periudhë.

8.2 Kuponët promocionalë mund të përdoren vetëm nga konsumatorët.

8.3 Produktet individuale mund të përjashtohen nga fushata e kuponit nëse një kufizim përkatës rezulton nga përmbajtja e kuponit të fushatës.

8.4 Kuponët promocionalë mund të blihen vetëm përpara përfundimit të procesit të porositjes. Kompensimi i mëvonshëm nuk është i mundur.

8.5 Vetëm një kupon promocional mund të përdoret për porosi.

8.6 Vlera e mallit duhet të paktën të korrespondojë me shumën e kuponit promocional. Çdo kredi e mbetur nuk do të rimbursohet nga shitësi.

8.7 Nëse vlera e kuponit promocional nuk është e mjaftueshme për të mbuluar porosinë, një nga mënyrat e tjera të pagesës të ofruara nga shitësi mund të zgjidhet për të shlyer diferencën.

8.8 Gjendja e një kupon promocional nuk do të paguhet as me para në dorë dhe as nuk do të paguhet interes.

8.9 Kuponi i fushatës nuk do të rimbursohet nëse klienti i kthen mallrat e paguara tërësisht ose pjesërisht me kuponin e fushatës brenda fushës së të drejtës së tij ligjore për tërheqje.

8.10 Kuponi promocional është i destinuar për përdorim vetëm nga personi i përmendur në të. Përjashtohet transferimi i kuponit promocional te palët e treta. Shitësi ka të drejtë, por jo të detyruar, të kontrollojë të drejtën materiale të mbajtësit të kuponit përkatës.

 

9) Ligji në fuqi

Ligji i Republikës Federale të Gjermanisë zbatohet për të gjitha marrëdhëniet juridike ndërmjet palëve, duke përjashtuar ligjet për blerjen ndërkombëtare të mallrave të luajtshme. Për konsumatorët, kjo zgjedhje e ligjit zbatohet vetëm për aq sa mbrojtja e dhënë nuk tërhiqet nga dispozitat detyruese të ligjit të shtetit në të cilin konsumatori ka vendbanimin e tij të zakonshëm.

 

10) Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

10.1 Komisioni i BE-së ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet në internet nën lidhjen e mëposhtme: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Kjo platformë shërben si pikë kontakti për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve që lindin nga kontratat e blerjeve ose shërbimeve në internet në të cilat është përfshirë një konsumator.

10.2 Shitësi nuk është as i detyruar dhe as i gatshëm të marrë pjesë në një procedurë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.

 

-------------------

Njoftim për të drejtën e autorit: Këto terma dhe kushte u krijuan nga avokatët specialistë të firmës ligjore të IT nën DOCID: ##ITK-ada811d173993482ec7fc4bf25f53dc9## dhe mbrohen nga e drejta e autorit (www.it-recht-kanzlei.de).

 

 

Versioni: 202201172003

bottom of page